Disclaimer

Bij het maken van de internetsite www.v2n.nl hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Gezien de aard van de informatie, die op deze site wordt verstrekt, is het mogelijk, dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist meer is. V2N Accountants & Adviseurs is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten, die worden ondernomen op basis van de informatie, die op deze site wordt verstrekt. Verder komen op deze site verwijzingen voor naar enkele andere internetsites, die niet door V2N Accountants & Adviseurs worden onderhouden en waarover V2N Accountants & Adviseurs ook geen controle heeft. Deze verwijzingen dienen om snel en gemakkelijk meer informatie over bepaalde zaken te kunnen vinden. V2N Accountants & Adviseurs draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie die op die internetsites wordt aangeboden. Artikelen van deze site mogen alleen worden overgenomen met vermelding van de bron van de informatie.

Disclaimer

E-mail disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijlage opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast.