Opmerkelijke belastingconstructies

16-12-2022

Het kabinet wil opmerkelijke belastingconstructies aanpakken. Hiervoor is het ministerie van Financiën een project gestart. Eerst worden de opmerkelijke belastingconstructies in kaart gebracht. Het ministerie roept alle Nederlanders op om opmerkelijke constructies aan te dragen. Een selectie wordt het voorjaar van 2023 gepresenteerd en vervolgens aangepakt.

Opmerkelijke belastingconstructies
Er is sprake van een opmerkelijke belastingconstructie als een belastingplichtige zo min mogelijk belasting betaalt door het structureren, omvormen of verschuiven van transacties, inkomen, winst en vermogen. Bij dat soort constructies wordt er gebruikgemaakt van de verschillen in belastingtarieven, grondslagen, vrijstellingen dan wel aftrekposten. Het gaat hierbij om gevallen waarbij er weliswaar wordt gehandeld naar de letter van de wet, maar niet naar de geest van de wet.

Tal van mogelijkheden
Het eerder gepubliceerde onderzoek Vermogensverdeling heeft laten zien dat ons belastingstelsel onbedoeld verschillende opmerkelijke belastingconstructies mogelijk maakt, waarmee belastingplichtigen de belastingdruk op ongewenste wijze kunnen verminderen. In de reactie op dit onderzoek heeft het kabinet aangegeven dat fiscale onevenwichtigheden en opmerkelijke belastingconstructies ongewenst zijn en dat het kabinet deze wil aanpakken.

Wat kunt u doen?
Met een internetconsultatie doet het ministerie een oproep aan een brede doelgroep. Deze richt zich op particulieren, ondernemers, werknemers van een onderneming, leden van een organisatie, (bestuurs)leden van een stichting of vereniging of personen die werkzaam zijn als ambtenaar bij de overheid.  Bent u bekend met een opmerkelijke belastingconstructie, dan kunt u op internetconsultatie.nl een vragenlijst invullen. Dit kan tot en met 31 januari 2023. Alle reacties op de internetconsultatie worden meegenomen bij de totale inventarisatie van constructies.

Verdere planning
Naast de internetconsultatie brengt het ministerie van Financiën zelf ook opmerkelijke belastingconstructies in kaart. Na afloop van de interne en externe inventarisatie worden er rondetafelgesprekken met stakeholders georganiseerd over de resultaten. Vervolgens wordt er een afweging gemaakt welke opmerkelijke belastingconstructies aangepakt worden. Voorjaar 2023 wordt de eerste invulling van de aanpak van opmerkelijke belastingconstructies gepresenteerd. Deze aanpak van opmerkelijke belastingconstructies moet leiden tot een opbrengst van € 160 miljoen in 2024 en uiteindelijk € 550 miljoen structureel vanaf 2027.

Let op: Opmerkelijk is dat de omgekeerde situatie, melding van Nederlandse fiscale regelgeving die mogelijk in strijd is met letter of geest van hogere (Europese) regelgeving - denk bijvoorbeeld aan het Box 3-debacle -, niet in deze consultatie wordt meegenomen.